Introductie
Programma
Praktische informatie
Inschrijven

Introductie

Zaterdag 22 mei zal opnieuw een digitale Raad op Zaterdag plaatsvinden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) nodigen u uit om verschillende interactieve sessies over actuele onderwerpen te volgen.

Het programma is speciaal voor (deel/duo)raadsleden, commissieleden, steunfractieleden, fractiemedewerkers, griffiers en griffiemedewerkers.

Programma

Zaterdagochtend 22 mei zijn er drie rondes met workshops die vanuit Microsoft Teams zullen worden gefaciliteerd.

Ronde 1: 10.00 – 10.50 uur
Ronde 2: 11.00 – 11.50 uur
Ronde 3: 12.00 – 12.50 uur

Ronde 1: 10.00 – 10.50 uur

Sessie 1.1: De rol van de raad bij regionale samenwerking in het sociaal domein (Deze sessie is VOL)
Voor steeds meer opgaven in het sociaal domein is regionale samenwerking nodig; samenwerkingen met zorgverzekeraars, in arbeidsmarktregios, jeugdregio en wmo regio's. Hoe stuur je als raad op de lokale doelen in deze samenwerkingen? En hoe kan de regionale samenwerking rond bijvoorbeeld de norm voor opdrachtgeverschap en met zorgverzekeraars en zorgkantoren juist helpen om uw doelstellingen te realiseren?

Sprekers: Marjanneke Wieringa, Meltem Kaya en Nynke van Zorge, VNG

Sessie 1.2: Digitalisering in beeld; Gereedschapskist voor raadsleden
Als raadslid kun je niet om digitalisering heen. Want hoewel de techniek veelal onzichtbaar blijft, zijn de gemeentelijke organisatie, het openbaar bestuur én de samenleving er in grote mate van afhankelijk. Toch blijkt uit onderzoek dat raadsleden maar zelden over digitalisering spreken en het lastig vinden om de maatschappelijke impact ervan in de volle breedte te overzien (Rathenau Instituut, 2020).

Daarom sloegen de Argumentenfabriek, Democratie in Actie, De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers de handen ineen om raadsleden meer grip te geven op digitaliseringsvraagstukken. Met de publicatie: ‘Digitalisering in beeld; denkgereedschap voor raadsleden’ krijg je als raadslid meer inzicht en concrete handvatten op digitalisering. In de workshop wordt interactief toegelicht hoe jij als raadslid je voordeel kan doen met deze publicatie.
Meer zicht en grip op digitalisering? Volg de workshop!
Sprekers: Simone Halink, De Argumentenfabriek en Sjir Hanssen, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Sessie 1.3: Vergaderen in digitale omgeving, do’s en dont’s met handreiking
‘Een krankzinnig jaar’ oordeelde columnist Sheila Sitalsing al. Ook voor gemeenteraden. Binnen mum van tijd moesten raadsleden zich bekwamen in de techniek om het vergaderen virtueel te doen. Dat ging razendrap, maar met beheersing van de techniek heb je niet meteen ook een goede vergadering. De manier van spreken is anders, interrupties zijn beperkter en het virtueel moeten vergaderen beïnvloed zelfs hoe een afweging tot stand komt.

John Bijl, auteur van het Handboek virtueel vergaderen voor volksvertegenwoordigers, laat zien hoe het virtueel vergaderen de deliberatie beperkt én hoe het elkaar allen nog maar van achter de computer zien invloed heeft op het bedrijven van politiek. En, uiteraard, hoe je daar als individueel raadslid én als raad gezamenlijk mee om kan gaan. Om zo de positie van de volksvertegenwoordiging én de politieke deliberatie in stand te houden in virtuele tijden.

Tijdens de workshop wordt tevens de nieuwe editie van het Handboek virtueel vergaderen gepresenteerd.
Spreker: John Bijl, Periklesinstituut

Ronde 2: 11.00 – 11.50 uur

Sessie 2.1: De nieuwe wet inburgering: kansen en mogelijkheden voor gemeenten             
De nieuwe wet inburgering geeft gemeenten een regierol in de uitvoering. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars gedurende de inburgering en kunnen daarmee het verschil voor deze groep maken. De nieuwe wet biedt gemeenten verschillende mogelijkheden en kansen en de gemeenteraad heeft hierbij een belangrijke kaderstellende en controlerende rol. In de sessie nemen wij gemeenteraadsleden graag mee in de nieuwe wet, de mogelijkheden en kansen die de wet biedt en wat de rol van de gemeenteraad hierbij kan zijn.

Sprekers: Charlotte van Kleef en Eline Scheele, VNG team inburgering. 

Sessie 2.2: Digitale Particpatie; voorbij de usual suspects, naar een inclusieve meervoudige lokale democratie
Hoe ga je als raadslid om met burgerparticipatie? Jij bent toch gekozen om keuzes voor het algemeen belang te maken? Maar het zijn wel invloedrijke kiezers?

Het is niet zo zwart wit, dat bespreken we in deze sessie met elkaar. Over hoe een meervoudige democratie de kans geeft meer inwoners deel te laten nemen aan de gemeentelijke democratie en meer draagvlak en betere besluiten gaat opleveren. En hoe digitale participatie daar een essentiële rol in kan spelen.
Spreker: Jeroen Bruijns, VNG

Sessie 2.3: De raad en de transitievisie warmte
De energietransitie brengt allerlei ontwikkelingen met zich mee die ook inspanning vanuit de gemeenteraad vragen. Zo is er bijvoorbeeld de transitievisie warmte. Hoe zorg je ervoor dat je als raadslid hier optimaal in kunt sturen en waar heb je als raadslid behoefte aan? Platform31 heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden verschillende tools ontwikkeld waarmee u invloed uit kunt oefenen op de transitievisie warmte.

Sprekers: Merel Ooms en Nico van Buren, Platform 31.

Ronde 3: 12.00 – 12.50 uur

Sessie 3.1: Participatie in de praktijk
Met de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, denk aan de energietransitie en de Omgevingswet, verandert er veel in het dagelijks leven van inwoners. Dit leidt tot een grote behoefte vanuit inwoners om invloed uit te oefenen op de democratische besluitvorming. Daarbij beseffen gemeenten dat een sterke lokale democratie om continue aandacht en onderhoud vraagt, om mee te kunnen bewegen met de nieuwe uitdagingen. Het is juist nu van belang dat gemeenten inwoners blijven betrekken bij de ontwikkelingen in de samenleving én dat we daarbij ruimte blijven bieden voor nieuwe verbindingen tussen inwoners en hun bestuur. Uit de praktijk blijkt dan ook dat dit verdergaat dan alleen inspraak bij de voorbereiding van beleid en dat gemeenten hierbij nadenken over en streven naar een stevige inrichting van participatie. 

Hoe pak je dat aan “participatie in de praktijk” en wat heb je nodig? Samen met Berenschot maakte we als VNG een praktische handreiking en een concept - participatieverordening. In deze sessie nemen we je mee in de verschillende stappen en leren we ook graag van goede praktijkvoorbeelden.
Spreker: Frank Speel, VNG  

Sessie 3.2: Hoe zorg je ervoor dat iedereen gehoord wordt? (Deze sessie is VOL)
Inspraak en participatie is van groot belang voor het werk van gemeenteraden. Maar hoe zorg je dat iedereen gehoord wordt, ook in deze digitale tijden? Deep Democracy is een filosofie en tegelijkertijd een praktische methodiek voor besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Hoe pas je dit toe in het raadswerk?

Deze sessie wordt verzorgd door Spectrum met als spreker Hanneke van Keijsteren en Monique Jongenburger.

Sessie 3.3: City Deal Zicht op Ondermijning
Zicht krijgen op ondermijnende criminaliteit in Nederland op basis van data-analyses, dat is het doel van het dashboard ‘Zicht op Ondermijning’.
Dit dashboard en de achterliggende methode zijn het resultaat van de City Deal Zicht op Ondermijning: een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale en landelijke overheden, geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Via het dashboard ‘Zicht op Ondermijning’ krijgt elke gemeente in Nederland op basis van data-analyses extra inzichten in lokale criminele fenomenen.
Samen met andere partijen, zoals politie en het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum), kunnen zij hiermee de preventieve bestrijding van ondermijnende criminaliteit versterken. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van focus in hun beleidskeuzes.
Tijdens de Raad op Zaterdag van 22 mei vertelt projectleider Toine Dam meer over wat dit belangrijke initiatief inhoudt.

Link naar folder 
Link naar filmpje 

Spreker: Toine van Dam, Landelijk Projectleider ICTU - City Deal 'Zicht op Ondermijning'

 

Praktische informatie

Aanmelding is gratis.

De sessies zullen digitaal plaatsvinden via Microsoft Teams. U krijgt een aantal dagen van tevoren een link toegestuurd waarmee u de sessie(s) kunt bijwonen. U hoeft hiervoor geen app te downloaden, dit kan via uw webbrowser.

Contact
Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij die natuurlijk graag. U kunt contact opnemen met VNG Connect via vngconnectcongressen@vng.nl of telefonisch via 070 - 373 84 58.

Inschrijven

U kunt zich niet meer inschrijven voor de Raad op Zaterdag van 22 mei.