Introductie
Presentaties
Praktische informatie

Introductie

Zaterdag 26 november vond er een digitale Raad op Zaterdag plaats. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) nodigden u uit voor negen interactieve sessies over actuele, uiteenlopende onderwerpen.

Het programma was speciaal voor (deel/duo)raadsleden, commissieleden, steunfractieleden, fractiemedewerkers, griffiers en griffiemedewerkers.

Presentaties

Hieronder vindt u alle beschikbare presentaties.

Ronde 1: 10.00 - 10.50 uur

Sessie 1.1 | Beter Aanbesteden / Inkopen met impact
Presentatie

Het inkoopbudget van uw organisatie is een krachtig instrument. Hiermee kunt u sturen op duurzaamheid, sociale doelstellingen en een innovatieve, sterke regionale economie. Maar hoe werkt dat? En wat is dan uw rol?

Van infrastructuur en bouw tot facilitaire dienstverlening en ICT. Van mobiliteit en energie tot diensten binnen het sociale domein. Al deze zaken koopt uw organisatie in en deze worden geleverd of uitgevoerd door de markt. Maar wat zijn de spelregels bij aanbesteden, en wat is uw rol als raadslid of politiek? Hoe kunt u via inkoop sturen op duurzaamheid, sociale doelstellingen en een innovatieve, sterke regionale economie? Dat hoort u in deze dynamische, online crashcourse waarin kort de kracht en het belang van aanbesteden worden uitgelegd.

Sprekers: Kim Schofaerts en Farshad Khan


Sessie 1.2 | Wat is de Wet open overheid en wat kunnen de ambassadeurs voor u betekenen?
Presentatie

De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 ingegaan. De wet die het recht regelt op informatie over alles wat de overheid doet en de opvolger is van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wat houdt de Woo nu precies in? Wat betekent dit nu voor raadsleden, voor bestuur en wat kan het voor burgers en bedrijven gaan betekenen? Hoe kunnen raadsleden het bestuur hierbij in hun rol zetten? Waarom zou de raad hier iets mee moeten? Hoe worden ze daarbij dan eventueel en gewenst ondersteunt vanuit VNG? Ambassadeurs Peter de Baat, voormalig burgemeester van Montferland, en Bert Bouwmeester, voormalig burgemeester van Coevorden, nemen u mee bij het beantwoorden van deze vragen. 

Sprekers: Peter de Baat en Bert Bouwmeester


Sessie 1.3 | Hoe kunnen we de Jeugdwet en Wmo betaalbaar én bereikbaar houden?
Presentatie
Videoboodschap

Als gemeenten willen we de beste zorg en ondersteuning voor de inwoners. Maar hoe houden we grip op de kwaliteit én op de kosten. En hoe zorgen we ervoor dat het werk behapbaar blijft met de huidige krapte op de arbeidsmarkt?

Door de knelpunten in de Jeugdzorg en Wmo is er steeds meer aandacht voor verdere standaardisatie. Met het wegnemen van onnodige diversiteit in de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo, kunnen we de uitvoering eenvoudiger maken en de administratieve lasten verminderen. Hierbij is het uitgangspunt dat de lokale beleidsvrijheid op gebied van samenwerking, transformatie en innovatie niet in het geding komt. In deze interactieve bijeenkomst nemen we u mee in de ontwikkelingen die er spelen. Denk hierbij aan de hervormingsagenda en aan de contractstandaarden Jeugd. Ook gaan we dieper in op de rol die u als raadslid kunt pakken? Waar moet u op letten in uw gemeente? Welke vragen kunt u stellen?

Deze sessie wordt u aangeboden door het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Het Ketenbureau is een samenwerking van gemeenten en zorgaanbieders en ondersteunt hen onder andere bij het vereenvoudigen van het proces van inkoop en aanbesteden tot verantwoording en het terugdringen van de administratieve lasten.

Sprekers: Eric Dorscheidt, strategisch adviseur, Ellie Miedema, projectleider Contractstandaarden Jeugd, en Josien de Reuver, regioadviseur Brabant en Zeeland Eric Dorscheidt

Ronde 2: 11.00 – 11.50 uur

Sessie 2.1 | Raad en omgangsvormen
Presentatie

Het is van groot belang dat ieder raadslid kan zeggen wat hij of zij wil. De raad heeft een voorbeeldfunctie in het omgaan met meningsverschillen. Juist daarom is het van groot belang dat je aan het begin van de raadsperiode afspreekt hoe je met elkaar omgaat, hoe je gesprekken voert én wat wel en niet geoorloofd is in discussies. In de politieke arena is het echter ook belangrijk om een meerderheid voor uw standpunt te krijgen. De technieken, tactieken en trucs hiervoor leert u in deze interactieve sessie!

Spreker: 
Martijm Scherff, Debat.NL


Sessie 2.2 | Hoe gaan we om met slimme lantaarnpalen? Digitale veiligheid en data-ethiek in de praktijk
Presentatie - data ethiek
Bestuurlijke prioriteiten
VNG focusblad

Digitale veiligheid en data-ethiek zijn veelomvattender dan de meeste mensen denken. Het gaat over de informatiebeveiliging en privacy van data gedreven dienstverlening. Én het raakt ook de verantwoordelijkheden rond openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing. In deze interactieve workshop met een fictieve casus en “persona’s” werken we met de deelnemers aan ontwikkelvraagstukken die spelen rondom digitale veiligheid en data-ethiek. Waarom is digitale veiligheid vanuit de ethiek van de bestuurder/ Raadslid een belangrijk eigentijds onderwerp? Als we de wetgeving volgen is dat dan niet genoeg? Hoe geef je aandacht aan digitale veiligheid? Wat valt er te doen vanuit jouw rol? En hoe maak je verbindingen met wat anderen al doen? Op deze en andere vragen zoeken we tijdens de workshop een antwoord.

Spreker: Robert van Rijssel


Sessie 2.3: Financiële verhoudingen: wat zijn dat?
Presentatie
Linkoverzicht

In het gesprek tussen rijk en gemeenten gaat het vaak over geld. Het geheel aan afspraken over financiën tussen rijk en medeoverheden noemen we de ‘financiële verhoudingen’. Wat valt daar allemaal onder, waar is dat vastgelegd en wat zijn de actuele kwesties? David Rietveld (coördinator gemeentefinanciën bij VNG Team Financiën) praat u tijdens deze sessie bij over waar we vandaan komen en hoe het er nu voor staat.

Spreker: David Rietveld


Ronde 3: 12.00 - 12.50 uur

Sessie 3.1 | Raad en Gebiedsontwikkeling - GEANNULEERD
Presentatie 

De ontwikkeling van steden is grotendeels een transformatieopgave. Minder dan voorheen wordt gebouwd in groene gebieden buiten de stad en meer dan ooit worden binnenstedelijke gebieden getransformeerd. Niet alleen gebouwen worden voorzien van een nieuwe functie, maar hele gebieden zoals verouderde kantorenparken of industrieterreinen worden getransformeerd in gebieden waarin wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Hoe kan je hier als raadslid op in spelen en wat zijn mogelijke valkuilen bij de ontwikkeling van dit soort (grootschalige) projecten? Senior onderzoeker en universitair docent Wouter Jan Verheul gaat daar deze sessie op in.

Spreker: Wouter Jan Verheul


Sessie 3.2 | Toekomst Wmo
Presentatie

In alle 344 gemeenten krijgen we in de komende twintig jaar te maken met een sterk ouder wordende samenleving en een toenemende zorgvraag, ook de vraag naar Wmo ondersteuning zal zonder gewijzigd beleid verder toenemen. In de afgelopen maanden zijn er op landelijke niveau diverse programma’s gemaakt en akkoorden gesloten om op deze groei te anticiperen. Hoe houden we met elkaar de zorg en ondersteuning uitvoerbaar? Woorden die hierin veelvuldig gebruikt worden zijn bijvoorbeeld: preventie, positieve gezondheid, inclusie, versterken sociale basis, geschikt wonen, anticiperen op het ouder worden / voorzienbaarheid, zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. De programma’s en akkoorden als IZA, GALA en WOZO moeten lokaal en in de regio tot uitvoering komen. U heeft en krijgt hier als gemeenteraadslid ook mee te maken. In onze raad op zaterdag sessie nemen wij u mee in de recente ontwikkelingen rond wonen, welzijn en zorg en halen graag bij u op wat voor u belangrijke elementen zijn om rekeningen met houden.

Sprekers: Ronald Bellekom, Linda Hazenkamp, Nynke van Zorge, Hans Versteeg. Allen werkzaam bij de VNG.


Sessie 3.3 | Huisvesting van aandachtsgroepen
Presentatie

In deze sessie wordt u bijgepraat over het interbestuurlijke programma “Een thuis voor iedereen”. Dit programma heeft als doel te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor aandachtsgroepen zoals statushouders, daklozen en mensen met een sociale of medische urgentie. Het is de bedoeling om die woningen evenwichtig te verdelen over gemeenten en waar nodig de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding te laten leveren. Gemeenten krijgen een grote rol om dit te realiseren.

Sprekers: Hugo Bakkum en Thomas Zwiers. Beiden werkzaam bij de VNG

Praktische informatie

Deelname
Aanmelden is gratis.

De sessies zullen digitaal plaatsvinden via Microsoft Teams. U krijgt een aantal dagen van tevoren een link toegestuurd waarmee u de sessie(s) kunt bijwonen. U hoeft hiervoor geen app te downloaden, dit kan via uw webbrowser.

Contact
Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij die natuurlijk graag. U kunt contact opnemen met VNG Connect via vngconnectcongressen@vng.nl of telefonisch via 070 - 373 84 58.

Inschrijven
De inschrijving is gesloten.